Om Karise Efterskole

Karise Efterskole er en specialefterskole på Sjælland.

Her vil du møde mange forskellige unge mennesker der alle har særlige læringsforudsætninger.

Et år på Karise Efterskole er markant anderledes end et almindeligt skoleår. Du vil blive en del af et helt unikt fællesskab og en hverdag hvor du bor og lever side om side med dine nye venner.

Vi tilrettelægger et læringsmiljø, der med udgangspunkt i dine kompetencer vil udfordre og styrke dine evner til at indgå i relationer og fællesskaber.

På Karise Efterskole har vi dygtige og engagerede lærere, der skaber rammerne for den tryghed og det nærvær, som vi mener, er en forudsætning for læring samt et rigt og spændende ungdomsliv.

At gå på efterskole er en unik oplevelse. Det er en tid fyldt med muligheder for at opbygge stærke venskaber, lære nyt og udvikle sig som menneske. På Karise Efterskole er fokus på at skabe et unikt fællesskab, hvor alle elever er velkomne og inkluderet.

Som Grundtvig engang sagde: "At lære er ikke en øvelse, man gør sig for at klare sig i livet. At lære er livet selv." På en Karise Efterskole er læring ikke begrænset til klasseværelset, men udvides til hele livet. Eleverne lærer at tage ansvar, samarbejde, kommunikere og opbygge sunde vaner. 

Her er fem gode grunde til at vælge et efterskoleophold på Karise Efterskole:

1. Unikt fællesskab: Karise Efterskole har en stærk tradition for at skabe et unikt fællesskab, hvor alle elever er inkluderet. Det er et sted, hvor man kan være sig selv og blive accepteret for den man er.

2. Muligheder for udvikling: På en efterskole er der rig mulighed for at udvikle sig som menneske. Eleverne udfordres til at tage ansvar, lære nye færdigheder og arbejde sammen som et hold.

3. Stærke venskaber: Efterskoleopholdet er en tid, hvor man kan opbygge stærke venskaber for livet. På Karise Efterskole skabes der muligheder for sociale aktiviteter og fælles oplevelser, som kan styrke båndene mellem eleverne.

4. Læring udenfor klasseværelset: På en efterskole er læring ikke begrænset til klasseværelset. Eleverne lærer om sig selv og andre gennem fælles oplevelser, som kan være alt fra lejrture til teaterforestillinger.

5. En oplevelse for livet: Et efterskoleophold er en oplevelse for livet, som kan have stor betydning for ens fremtid. Det kan give eleverne et stærkt fundament for deres videre uddannelse og fremtidige valg, men også en oplevelse af at have været en del af noget større end sig selv.

 

FACEINSTAADGANGELITEØKO

Formål

Indenfor rammerne af gældende regler om frie kostskoler at drive efterskole for unge med et særligt undervisningsbehov begrundet i indlæringsmæssige vanskeligheder.

At fremme elevernes hele menneskelige udvikling.

At øge elevernes tillid til egne muligheder og forberede dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i samfundet.

Værdigrundlag

Alle mennesker har ret til et ligeværdigt liv, uanset evner og social baggrund.

Det enkelte menneske skal blive så livsdueligt som muligt til både at nyde og yde i tilværelsen.

Kvalitet i det menneskelige fællesskab bygger på den enkeltes engagement og medansvar.

Det enkelte menneske skal opdage og udnytte sit potentiale.

Historien

I 2004 satte en gruppe forældre med børn med særlige behov, sig sammen. Deres mål var at skabe en efterskole hvor fællesskab og engagement var i fokus. Det skulle være en skole der tydeliggjorde, at alle mennesker har ret til et ligeværdigt liv, uanset evner og social baggrund.

Valget faldt på Karise som destination for projektet, og i sommeren 2006 åbnede Karise Efterskole dørene for det første elevhold.

Nu skulle de unge mennesker opdage og udnytte deres potentiale. De skulle lære at nyde og yde i tilværelsen for at blive så livsduelige som muligt.

Karise Efterskole blev hurtigt kendt for en høj faglighed indenfor specialpædagogik, og med en engageret bestyrelse og et pædagogisk stærkt funderet lærerteam arbejder vi fortsat på at være

VERDENS BEDSTE EFTERSKOLE    

logo_efterskoleforening

ERASMUS AKKREDITERING

Karise Efterskole har markeret sig som en sand pioner inden for specialundervisning ved at blive den første special efterskole, der har opnået en Erasmus-akkreditering. Karise Efterskole er nu certificerede medlem af Erasmus skolenetværket, også kendt som EPAS (Erasmus+ Program Accreditation System). Som medlem af EPAS får vi som skole adgang til en række særlige fordele og bliver en del af et europæisk netværk med over 1500 skoler. Dette er en betydelig bedrift, der understreger vores engagement i at fremme internationalt samarbejde og udveksling. Det er et sandt bevis på vores vision om at udfordre det sædvanlige og gå ud over grænserne.

Erasmus-akkrediteringen er ikke bare et stempel på papiret. Det er en anerkendelse af Efterskolens evne til at styrke læring og undervisning gennem internationale aktiviteter. Det er en billet til nye muligheder, nye oplevelser og nye måder at se verden på. Det er en mulighed for at lære, vokse og udforske i en bredere kontekst.

Men hvad betyder dette for eleverne? Ganske enkelt, det åbner døre. Døre til nye kulturer, nye perspektiver og nye venskaber. Døre til en verden, der er større, rigere og mere mangfoldig end nogensinde før. Det er en chance for at vokse som individ, som borger i verden, og som en del af et globalt samfund.

Karise Efterskole har taget et stort skridt fremad. Vi har vist, at det er muligt at tænke stort, at tage udfordringer op, og at stræbe efter det bedste for vores elever. Det er en bedrift, der fortjener at blive fejret.

Vi er utrolig stolte over vores Erasmus-akkreditering, og som en del af Efterskolens DNA understreger: "vores elever skal se verden og ses af verden". Vi ser frem til at blive inspireret og inspirere i Europa, samt mange år med læring, vækst og opdagelse.

 

English:

Karise Efterskole has established itself as a true pioneer in special education by becoming the first special after-school program to achieve Erasmus accreditation. Karise Efterskole is now a certified member of the Erasmus school network, also known as EPAS (Erasmus+ Program Accreditation System). As a member of EPAS, we as a school gain access to a range of special benefits and become part of a European network with over 1500 schools. This is a significant achievement that underscores our commitment to promoting international cooperation and exchange. It is a true testament to our vision of challenging the norm and pushing beyond boundaries.

The Erasmus accreditation is not just a stamp on paper. It is an acknowledgment of the after-school program's ability to strengthen learning and teaching through international activities. It is a ticket to new opportunities, new experiences, and new ways of seeing the world. It is an opportunity to gain experience, grow, and explore in a broader context.

But what does this mean for the students? Simply put, it opens doors. Doors to new cultures, new perspectives, and new friendships. Doors to a world that is larger, richer, and more diverse than ever before. It is an opportunity to grow as an individual, as a citizen of the world, and as part of a global community.

Karise Efterskole has taken a big step forward. We have shown that it is possible to think big, to take on challenges, and to strive for the best for our students. It is an achievement that deserves to be celebrated.

We are incredibly proud of our Erasmus accreditation, and as part of the After-school program's DNA, it underscores: "our students should see the world and be seen by the world". We look forward to being inspired and inspiring in Europe, as well as many years of learning, growth, and discovery.

Erasmus akkreditering

EU-Skoleordning

plakat