Covid-19 Retningslinjer for Karise Efterskole

Der er til skoleåret 20/21 blevet lempet på retningslinjerne så vores hverdag i højere grad ligner det vi kendte før Corona-nedlukningen. Vi følger altid myndighedernes anbefalinger og vores organisation og håndtering bygger på følgende retningslinjer:

https://www.efterskolerne.dk/da/Aktuelt/Genaabning

 

 Primærgrupper:

• Eleverne organiseres i primærgrupper som maksimalt omfatter 30 elever. På Karise Efterskole er det organiseret i de 4 stamhold. 

• En primærgruppe bor sammen opdelt på værelser af 1- 2-3 elever på hver, og deler toilet, bad og spiser sammen. Hver elev får samme spiseplads til alle måltider.

• Der er en lempelse af afstandskravet på 1 meter i undervisningen og i fritiden, men ikke en total afskaffelse.

 

Undervisningen:

fra skoleåret 20/21 er sundhedsstyrelses vurdering at skoler igen kan fravige den generelle anbefaling om at holde minimum 1 meters afstand mellem elever i samme gruppe. Fravigelsen af afstandskravet gælder ikke generelt. Det betyder dog at vi igen kan organiseres klasseundervisningen som før corona-nedlukningen.

Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning. 

• I undervisning, hvor der indgår praktiske aktiviteter, skal der i videst muligt omfang anvendes handsker.

• Fra skoleåret 20/21 undervises der igen i alle fag gældende på eksisterende skoleskema.

 

Måltider:

• Der skal sikres grundig håndvask af hænderne forud for alle måltider. 

• Færdsel i spisesalen ensrettes så vidt muligt, så kontakt ansigt-til-ansigt minimeres, og kødannelse undgås.

• Maden serveres som portionsanretninger ved bordene. 

• Primærgrupperne udgør elevernes faste spisegrupper. Eleverne har faste pladser ved måltiderne.

Fritid:

• Eleverne må besøge de andre elever fra primærgruppen på deres værelser og bo-område(gange).

Samvær med elever fra andre primærgrupper og klasser foregår på skolens øvrige fællesarealer og så vidt muligt udendørs. Man besøger således ikke elever fra andre primærgrupper på deres værelse.

Fritidsaktiviteter og valgfag starter op normalt dette skoleår.

 

Generelt:

Det er vigtigt at forstå, at Karise Efterskole efter Covid 19 ikke er den helt samme efterskole, som tidligere. Eleverne skal derfor kunne efterleve de sociale spilleregler som her er præciseret. Vi er som skole tvunget til at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer på lige fod med andre efterskoler. 

• Overholdes retningslinjerne ikke er vi desværre nødsaget til at hjemsende eleven. 

Vi opfordrer, med undtagelse af opstartsdagen 9/8, at der kun kommer en forælder pr. elev ind på skolen fredage og søndage.

 

Procedure ved sygdom:

• På baggrund af følgende symptomer hjemsendes eleven: 

- Hoste

- Feber

- Ond i halsen

- Muskelsmerter

- Vejrtrækningsbesvær

- Hovedpine

 

• En elev, der har symptomer på COVID-19, skal hentes af forældrene hurtigst muligt. Eleven isoleres på  ”Apoteket”  indtil afhentning.

• Eleven må vende tilbage, når mistanke om COVID-19 er udelukket ved test eller 48 timer efter, at symptomerne er ophørt. 

• Skolen stiller værnemidler til rådighed for medarbejdere, som skal tilse en syg elev. 

• Bliver en elev konstateret smittet med COVID-19, vurderes det i det enkelte tilfæde om alle elever skal afhentes hurtigst muligt af forældrene. Hvis eleverne sendes hjem skal de hurtigst muligt få foretaget en test. Når der foreligger svar, skal der gives besked enten til skolens kontor på telefon 56767400, skriv på intra eller kontor@kaef.dk.

Husk løbende at holde jer opdateret her og på Intra, hvor vi også vil melde ud hvornår vi vil kunne åbne op igen.

 

BEREDSKABSPLAN findes under "Lovpligtigt"